ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ETEX BUILDING PERFORMANCE NV                     

 

  1. Toepasselijkheid Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte of overeenkomst. Indien door de wederpartij in haar bestelling of andere correspondentie wordt verwezen naar andere voorwaarden, wordt de toepassing ervan uitdrukkelijk afgewezen. Afwijkingen van en/of aanvullingen aan deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen en zijn uitsluitend van toepassing op de desbetreffende levering. De wederpartij met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten.

 

  1. Offertes Uitgezonderd indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze offertes alsmede onze brochures, prijslijsten, catalogi en alle andere informatie geheel vrijblijvend en binden ons op geen enkel wijze. We hebben ten allen tijde het recht om de productie van bepaalde goederen uit ons gamma stop te zetten. Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de offerte door de koper en/of verzending door ons van een orderbevestiging. Stalen, afmetingen en tinten worden slechts bij benadering gegeven en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het materiaal.

 

  1. Prijzen Onze prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren geldende op de datum van orderbevestiging, exclusief verpakkingskosten, vervoerskosten en belastingen of heffingen.

 

  1. Adviezen Eventuele berekeningen, plannen, tekening of adviezen worden door ons naar best vermogen verstrekt uitsluitend op basis van de gegevens van de koper gekregen waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze gegevens juist zijn. Van de koper wordt verwacht om de ons verstrekte berekeningen, plannen, tekeningen en adviezen grondig na te kijken alsmede door zijn technische adviseurs. Alle intellectuele rechten dienaangaande zijn en blijven ons eigendom.

 

  1. Levering Alle leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Indien de levering met drie maanden of meer is uitgesteld, heeft de koper het recht om zijn bestelling te annuleren zonder recht op een eventuele schadevergoeding. Alle goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. Ongeacht de eigendom, gaat het risico op het eventueel tenietgaan van de goederen over bij levering. Eventuele zichtbare gebreken moeten worden vermeld bij levering, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. Verborgen gebreken moeten op straf van verval schriftelijk binnen de 8 dagen na ontdekking worden gemeld.

 

  1. Betaling -Facturen moeten worden betwist binnen de 8 dagen, bij gebreke waarvan ze geacht worden te zijn aanvaard. Eventuele klachten geven de koper niet het recht om de betaling van de facturen op te schorten. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen of vermeld, zijn alle facturen contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Willebroek. Ingeval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% en een schadebeding van 10%. Ingeval van wanbetaling worden alle facturen van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling integraal opeisbaar en elke betaling zal worden aangerekend op de oudste factuur eerst. Tevens zijn we gerechtigd om de leveringen op te schorten tot integrale betaling. We zijn gerechtigd om onze leveringen op te schorten of bijkomende waarborgen te eisen ingeval van verandering in de toestand van de koper, zoals faillissement, ontbinding, …., of bij ernstige aanwijzingen van verminderde kredietwaardigheid. Alle goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de prijs. De eigendom van de verkochte goederen gaat slechts over na volledige betaling.

 

  1. Aansprakelijkheid Uitgezonderd ingeval van opzet, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de verkochte goederen of diensten waarvoor de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Tenzij ingeval van opzet, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld winstderving, gemiste besparing, stilstand,… De koper verbindt zich ertoe dezelfde aansprakelijkheid beperking op te nemen wanneer de goederen worden doorverkocht onder de verplichting om dit verder door te geven aan de opeenvolgende kopers.

 

  1. Overmacht en imprevisie Onze verbintenissen worden opgeschort ingeval van overmacht. Als overmacht wordt beschouwd elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, deze zodanig bemoeilijkt of de kost ervan zodanig verhoogt dat de uitvoering van onze verbintenissen niet langer redelijkerwijze kan worden gevorderd. We hebben het recht om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen indien de overmacht situatie meer dan drie maanden duurt. Indien door omstandigheden de verhoudingen op ernstige wijze worden veranderd, zijn we gerechtigd de herziening ervan te vragen zodat de verhoudingen in hun originele staat hersteld worden.

 

  1. Persoonsgegevens We hebben het recht om uw persoonsgegevens te verwerken noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, of op grond van ons gerechtvaardigd belang. Informatie hierover kan u terugvinden in de privacy notice op onze website.

 

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

 

 

Innovatieve, slimme en efficiënte oplossingen

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar